வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2015

நீரிழிவு நோயை நிறுத்துவோம்


2015ம் ஆண்டு நீரிழிவு தினத்தின் தொனிப் பொருள் 'நீரிழிவு நோயை நிறுத்துவோம்' என்பதாகும்.